Versterk je Netwerk ! | gedeelde 3e K2Prijs

Versterk je Netwerk !

gedeelde 3e prijs eindhoven

Gedeelde 3e K2Prijs

Ons idee: Maatjesproject Jeugdsupport van Vereniging Humanitas ondersteunt jaarlijks een jaar lang ruim 60 jongeren tussen de 12 en 25 jaar één op één met een passend maatje.
Veel jongeren hebben de vraag om hun netwerk te vergroten, meer steun te ervaren van de mensen om hen heen. Een vrijwilliger (maatje) van Jeugdsupport ondersteunt om hier aandacht voor te hebben. Binnen ons project bieden we inmiddels ook maandelijkse groepsactiviteiten aan waaraan jongeren samen met hun maatje kunnen deelnemen. Op deze manier komen ze in aanraking met leeftijdsgenoten, kunnen ze oefenen met sociale vaardigheden en doen ze hierin een positieve ervaring op.
Jeugdsupport wil deze ondersteuning meer methodisch aanbieden zodat het effect wordt vergroot door;
-Vrijwilligers te training en te coachen om het sociaal netwerk van de deelnemer in kaart te brengen en de jongeren te ondersteunen om dit uit te bouwen.
-De maandelijks aangeboden groepsactiviteiten (waarvoor sporadische financiering is) verder ontwikkelen.
-Binnen het project enkele jongeren (met hun vrijwilligers) 'matchen' zodat zij in kleine groepjes contact aangaan.

Hoe doe je dit? Voor veel jongeren is het lastig om zich open te stellen voor nieuwe contacten. Dit kan met negatieve ervaringen te maken hebben (pesten, onveilige hechting door een complexe opgroeisituatie), het ontbreken van sociale vaardigheden, de aanwezigheid van persoonlijke problematiek (sociaal angstig, verslaving) , de wereld zien door een negatieve bril, het gevoel hebben niet van betekenis te zijn of gebrek aan toekomstperspectief.
De vrijwilligers (maatjes) zijn beter geschoold om hierover het gesprek aan te gaan, jongeren het vertrouwen te geven dat ze zelf stappen kunnen zetten om contact met anderen aan te gaan (gesprekstechnieken, methodisch netwerk in kaart brengen, inventariseren van kwaliteiten, interesses en behoeftes van jongeren) .
De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld van de jongeren en zijn gevarieerd zodat het veel jongeren aanspreekt. Er wordt een voorspelbare situatie geboden zodat jongeren zich veilig voelen. De aanwezigheid van hun eigen maatje helpt daarbij.
Voor sommige jongeren is een kleine groep (4 of 6 personen) juist veilig/overzichtelijk om met anderen in contact te zijn. De coördinatoren matchen enkele jongeren (met hun maatje) op een zorgvuldige manier.

Wat doe je? Vrijwilligers ontvangen (voorbereidende) scholing om het netwerk van jongeren in kaart te brengen en om het gesprek hierover aan te gaan. Daarnaast ondersteunen de coördinatoren intensief het contact tussen de vrijwilligers en jongeren (middels evaluatiemomenten en tussendoor).
Enkele vrijwilligers organiseren samen met de twee coördinatoren maandelijkse groepsactiviteiten. Alle vrijwilligers (maatjes) ontvangen de uitnodiging en bespreken met hun jongere of ze willen en kunnen deelnemen. Voorbeelden van activiteiten zijn; spelletjes in een park, een Pub quiz, een creatieve avond, en een boks workshop.
Tijdens de de activiteiten worden jongeren gestimuleerd en ondersteund om met elkaar in contact te zijn. De coördinatoren bespreken (ook achteraf) met de maatjes en jongeren mogelijkheden voor vervolgcontacten. We brengen jongeren (via hun maatjes) met elkaar in contact.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Jeugdsupport wil de ondersteuning methodisch neerzetten door;
-Verder ontwikkeling en beschrijving van de methodiek om sociale netwerk te versterken en om meer toekomstgericht te kunnen ondersteunen. -Verder ontwikkelen en beschrijven van de methodiek om eenzaamheid bij jongeren bespreekbaar te maken. -Maatjes worden getraind en gecoacht om op een methodisch manier tijdens een maatjestraject samen met een deelnemer het sociale netwerk in kaart te brengen, behoeftes te formuleren, en hen te ondersteunen om hierin stappen te zetten (extra module).
- Maatjes worden getraind en gecoacht om eenzaamheid bij jongeren bespreekbaar te maken (extra module). - Maatjes worden getraind en gecoacht om op een toekomstgerichte manier tijdens een maatjestraject deelnemers te ondersteunen (extra module). – tijdens de maandelijkse groepsactiviteiten is er meer aandacht voor onderlinge contacten tussen deelnemers. -coördinatoren overleggen periodiek welke deelnemers (samen met hun maatje) bij elkaar passen om een gezamenlijke activiteit te doen. Betreffende maatjes bespreken dit verder met hun deelnemer en leggen de verbinding.

alle initiatieven

K2 Challenge

Met dank aan Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat) voor het gebruik van hun locatie.